tosainulove.pl

tosainulove.pl

Chronmy przyrode

Chronmy przyrode

Chronmy przyrode

Ochrona środowiska przyrodniczego oznacza najprościej mówiąc ochronę wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalne, zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka tak, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji.

Działania mające na celu zahamowanie ujemnych następstw rozwoju gospodarczego i technicznego, powodujących zanieczyszczenie atmosfery, wód oraz gleb i gruntów prowadzi się w skali regionalnej i kontynentalnej, a także (ze względu na globalny charakter zagrożeń środowiska) w skali ogólnoświatowej. Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody: pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, skałki, groty, jaskinie i inne. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Artykuł napisany przez: ubezpieczenie auta od kradzieży