tosainulove.pl

tosainulove.pl

Cz+éowiek a przyroda

Człowiek a przyroda

Człowiek od początku istnienia świata wykorzystuje przyrodę do własnych celów i potrzeb. Nie zakłócał jej równowagi do momentu, gdy robił to z zimna lub głodu. Jednakże, rabunkowa gospodarka prowadzona przez człowieka na przestrzeni ostatnich wieków oraz zanieczyszczenie środowiska dopełniły dzieła zniszczenia. Ludzie zmieniając coraz bardziej środowisko geograficzne, robią to zazwyczaj, niestety, ze szkodą dla przyszłych pokoleń.

Polska i tak należy do grona nielicznych krajów europejskich, gdzie zachowały się jeszcze liczne zakątki o szacie roślinnej zmienionej w małym stopniu oraz niezwykle rzadkiej i bogatej florze i faunie. To w rezerwatach przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych możemy zobaczyć najbardziej interesujące i najpiękniejsze jej przykłady żyjące w stanie naturalnym. Działania zmierzające na rzecz ochrony przyrody w naszym kraju mają wielowiekową tradycję. Najwyższą i najskuteczniejszą formę chronienia przyrody stanowi park narodowy. Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka prowadzą bowiem do kurczenia się i zanikania naturalnych ekosystemów, a w związku z tym zmniejszania się, a nawet wymierania populacji wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów jest zatem jednym z najważniejszych zadań ochrony przyrody a zagadnienia rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych stanowią tematykę licznych rozważań.

Artykuł napisany przez: