tosainulove.pl

tosainulove.pl

Parki narodowe

Parki narodowe

Parki narodowe

Parki narodowe

Parki narodowe obejmujące znikomą część kraju powinny służyć turystyce w formie ograniczonej, opartej ponadto o edukację ekologiczną. Współcześnie bowiem rozwój turystyki, nawet tej wysoko wyspecjalizowanej, w której na stronie więcej informacji uczestnicy z założenia powinni przestrzegać zasad ochrony środowiska, może prowadzić do dewastacji terenów najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym.związane z transportem materiałów niebezpiecznych W związku z powyższym użytkowanie turystyczne terenów wyróżniających się wyjątkowymi walorami przyrody, a takimi są niewątpliwie obszary objęte ochroną, nie może być dowolne, lecz powinno być wyjątkowo dobrze organizowane, a często nawet wyraźnie ograniczane. W przypadku wielu parków głównie tych, gdzie pojemność rekreacyjna terenu została wielokrotnie przekroczona, funkcja turystyczna stanowi jedną z najgroźniejszych form ingerencji antropogenicznej.

Cel idealny, jaki bez wątpienia stanowi ochrona unikatowych wartości środowiska naturalnego na terenach parków narodowych, kłóci się często z komercyjnym podejściem turystyki do tych obszarów. Taka sytuacja połączona z rozwojem niekontrolowanych form penetracji turystycznej doprowadzić może do sytuacji, w której funkcja rekreacyjna stanie się funkcją dominującą, prowadząc do stanu w którym przyrodę trzeba będzie chronić nie tylko dla, ale i przed turystyką.

Artykuł napisany przez: wydruk podążający